Sunday, August 18, 2013

တာ၀န္နဲ႕၀တၱရားကို ထမ္းေဆာင္ျခင္းမွ ထိုက္တန္တဲ့ အခြင့္အေရးသို႕

ေရးသားသူ —စိုးမိုးသူ

အီးေမးလ္ကို ေရာက္ရွိလာတဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အခြင့္အေရးေတာင္းဆို ဆႏၵျပပြဲကို ဖိတ္ေခၚတဲ့ အေၾကာင္းပါ စာပါ။
အင္း ျပီးခဲ့တဲ့ ဆႏၵျပပြဲမွာတက္ေရာက္ၾကတဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ၂၀၀ေလာက္ၾကားမွာ က်ေနာ္အပါအ၀င္ ျမန္မာ၂ေယာက္ေတာင္ တက္ခဲ့ပါတယ္။

ကဲ ဒီတၾကိမ္ ဆႏၵျပပြဲမွာေကာ?
ေသခ်ာတာက
အခြင့္အေရးဟာ တာ၀န္နဲ႕ ၀တၱရားကို ထမ္းေဆာင္ရာမွ ဆင္းသက္လာတာ ျဖစ္သလို
တာ၀န္နဲ႕ ၀တၱရားပ်က္ကြက္သူအေနနဲ႕ အခြင့္အေရးဟာ မထိုက္တန္ဘူးဆိုတာပါပဲ။


 
2. 817일이 되면 고용허가제가 시행된 지 9년이 됩니다.  
၈လ ၁၇ရက္ေန႕ဆိုရင္ အီးပီအက္စ္စနစ္ကို က်င့္သံုးခဲ့တာ ၉ႏွစ္ျပည့္ပါျပီ။

그러나 고용허가제는 이주노동자들의 노동권과 체류권을 심각하게 침해하고 있습니다.  
ဒါေပမယ့္ အီးပီအက္စ္စနစ္ဟာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြရဲ့ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးႏွင့္ ကိုရီးယားတြင္း ေနထိုင္ေရးအခြင့္အေရးအေပၚ ဆုိး၀ါးစြာ ခ်ိဳးေဖာက္လွ်က္ရွိေနပါတယ္။

사업장 이동 제한, 사업장 내 차별과 폭력, 사업주만 재고용 권한을 갖고 있는 점, 농축산어업에서 최악의 동조건 등 이주노동자를 옭죄는 제도입니다.  
လုပ္ငန္းခြင္ေျပာင္းေရႊ႕ခြင့္ကန္႕သတ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္တြင္း ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ ထိုးၾကိတ္ေစာ္ကားျခင္း၊ အလုပ္ရွင္ထံတြင္သာ ျပန္လည္အလုပ္ခန္႕အပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရလုပ္ငန္းတို႕တြင္ အဆိုးဆံုးေသာ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားရွိျခင္း စသည္တို႕ေၾကာင့္ အီးပီးအက္စ္စနစ္ဟာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား လည္ညစ္သတ္၍ေနသည့္ စနစ္ျဖစ္သည္။

노예허가제라고 해도 과언이 아닐 고용허가제는 폐지되어야 하고 노동3권이 보장되어 이주노동자들이 권리를 보장받으며 일할 수 있어야 합니다.
 ကၽြန္စနစ္လို႕ေခၚလည္း အလြန္မရွိတဲ့ အီးပီအက္စနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းျပစ္ရမွာျဖစ္ျပီး အလုပ္သမားအခြင့္အေရး၃ရပ္ကို အာမခံေပးကာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ရရွိျပီး အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏုိင္ရမွာျဖစ္ပါသည္။

 
 이에 이주공동행동과 제 단체들은 아래와 같이 집회를 개최하고자 합니다.
  ဒါေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဟာ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆႏၵျပပြဲကို က်င္းပသြားမွာျဖစ္ပါသည္။

<고용허가제 폐지! 노동3권 쟁취! 2013 이주노동자 투쟁의 날 집회>
 အီးပီအက္စ္ စနစ္ဖ်က္သိမ္းေရး! အလုပ္သမားအခြင့္အေရး၃ရပ္ ရရွိေရး! ၂၀၁၃ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ဆႏၵျပပြဲ
 
- 일시: 2013818() 오후 3
 -ေန႕ရက္  ။    ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ၈လ ၁၈ရက္ (တနဂၤေႏြ) ေန႕လယ္ ၃နာရီ

- 장소: 보신각 앞 (집회 후 시청광장까지 행진)
 -ေနရာ    ။     ဘုိရွင္ဂါ့ေရွ႕(ဆႏၵျပပြဲအျပီးတြင္ ဆိုးလ္ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမအထိ ခ်ီတက္မည္)

- 주최: 경기이주공대위, 민주노총, 외국인이주·노동운동협의회, 이주공동행동, 인천이주운동연대
 - က်င္းပသည့္အဖြဲ႕ ။  ဂေယာင္ဂီေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ၊
 ႏုိင္ငံျခားသားေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အသင္းေပါင္းခ်ဳပ္၊
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားပူးေပါင္းလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕၊
အင္ခၽြန္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈေပါင္းစည္းေရးအဖြဲ႕

<주요 요구>
 ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား

-고용허가제 폐지하고 노동허가제 실시하라.!
-사업장 이동의 자유 보장하라!
  -노동3권 보장하라!
-단속 추방 중단하고 미등록 이주노동자 합법화하라!
-이주노조 인정하고 합법화하라!
-고용센터는 사업주가 아니라 이주노동자의 목소리를 들어라!
-이주노동자에게 영주권 신청 허용하라!
-이주노동자에게 가족을 동반할 권리를 달라!


- အီးပီအက္စနစ္ဖ်က္သိမ္းျပီး WORK PERMITစနစ္က်င့္သံုးေရး
- လြတ္လပ္စြာ လုပ္ငန္းခြင္ေျပာင္းေရႊ႕ခြင့္ရရွိေရး
-အလုပ္သမားအခြင့္အေရး၃ရပ္ကို အာမခံေပးေရး
-အတင္းအၾကပ္ဖမ္းဆီးျပန္ပို႕ျခင္းကို ရပ္တန္႕ျပီး အေထာက္အထားမဲ့အလုပ္သမားမ်ားအား တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳေရး
-ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားသမဂၢကို တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳေရး
-အလုပ္သမား၀န္ၾကီးဌာနဟာ အလုပ္ရွင္ရဲ့ အသံထက္ အလုပ္သမားရဲ့ အသံကို နားေထာင္ေပးေရး
-ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား အျမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ေလွ်ာက္ဆိုခြင့္ေပးေရး
-ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအေနနဲ႕ မိသားစုနဲ႕ အတူေနထိုင္ဖို႕ ေခၚခြင့္ေပးေရး


 ဆႏၵျပပြဲတြင္ အခမဲ့ ေဆးကုသေပးျခင္း၊ ေစ်းေရာင္းျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ား လက္ေတြ႕ ေလ့လာျခင္း၊ေရခဲေရေ၀မွ်ျခင္းတို႕ကိုလည္း ျပဳလုပ္သြားပါမည္။

 အလွဴေငြထည့္၀င္လိုပါက
SHIN HAN BANK  110-275-574652 
이정원 

이주노동자 차별철폐와 인권 노동권 실현을 위한 공동행동
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအား ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း ဖ်က္သိမ္းေရးႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး၊ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ရရွိေရးအတြက္ ပူးေပါင္းလႈပ္ရွားမႈ
ဖုန္း  02-2670-9156  Mail :  migrantsact@naver.com  ကာေဖး http://cafe.naver.com/act4migrants

No comments: