Tuesday, April 15, 2014

ကိုရီးယား အီးပီ လုပ္သားတိုင္း သိထားသင့္ေသာ ျပည္ထြက္အာမခံေၾကး (၁)

ခုတေလာ ၊ မ်က္ႏွာစာအုပ္မွာ ပူညံ ပူညံ စာေတြ ဖတ္ေနရတယ္ ။ ထြဲဂ်စ္ကြမ့္ ဥပေဒကို ျပင္တယ္ဆိုလားပဲ ။ ေလ့လာၾကည့္လိုက္ေတာ့ ၊ ထြဲဂ်စ္ကြမ့္ဥပေဒကို ျဖည့္စြက္ျခင္း ျပင္ဆင္ျခင္း အလ်ဥ္းမရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရပါတယ္ ။ ထြဲဂ်စ္ကြမ့္ဥပေဒသည္ နဂိုအတိုင္း လည္ပတ္လ်က္ရွိေနေၾကာင္း သိရပါတယ္ ။
ျဖစ္ပံုက ဤလိုပါ ။
ကိုရီးယားအစိုးရဟာ ၊ အီးႏိုင္းလုပ္သားမ်ား ဗီဇာကုန္ဆံုးခ်ိန္မွာ ကိုရီးယားက အသာတၾကည္ ျပန္လည္ထြက္ခြါၾကေစဖို႔ဆိုတဲ့ အၾကံႏွင့္ ျပည္ထြက္အာမခံစနစ္ ကိုက်င့္သံုးဖို႔ အီးပီ ဥပေဒမွာ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္ ။ ကိုရီးယားလိုေတာ့출국만기보험 (ခ်ဴးလ္-ကုက္-မန္-ကီ-ဘို-ေဟာမ္) လို႔ ေခၚပါတယ္ ။ အဂၤလိပ္လိုေတာ့ Departure Guarantee Insurance လို႔ ဘာသာျပန္ထားၾကပါတယ္ ။
ျမန္မာလိုျပန္ရရင္ေတာ့-
- ျပည္ပထြက္ခြါ(출국)
- ျပီးဆံုးျခင္း ၊ သက္တမ္းကုန္ျခင္း(만기)
- အာမခံ(보험)
တိုတိုတုတ္တုတ္ေျပာရရင္ေတာ့ ၊ ျပည္ထြက္အာမခံ ။
အဓိပၸါယ္ကေတာ့ (ကိုရီးယား) ျပည္က ထြက္လ်င္ေပးမယ့္ အာမခံေငြ ။
ျမန္မာလိုထပ္ေျပာပါမယ္ ။ ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ (ျပန္လည္) ထြက္ခြါတဲ့အခါ ထုတ္ေပးမယ့္ အာမခံေငြပါ ။ ရွင္းေအာင္ ေနာက္တစ္နည္း ထပ္ေျပာၾကည့္ပါဦးမယ္ ။ ဥပေဒအမည္အရ ကိုရီးယားက မထြက္ေသးလ်င္ မေပးဘူးဆိုတဲ့ အာမခံဥပေဒ ပါ ။ သည္ေတာ့ သည္အာမခံေငြကို လိုခ်င္ရင္ ကိုရီးယားကေနျပီး တနည္းနည္း (အေသျဖစ္ျဖစ္ ၊ အရွင္ျဖစ္ျဖစ္)ျဖင့္ ထြက္ေပးရမယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္လို႔ ေကာက္ယူရင္ ရမယ္ထင္ပါတယ္ ။
ဒါဆိုလ်င္ ၊ သည္အာမခံေၾကးကို ဘယ္အခ်ိန္မွာ ထုတ္ေပးရမလဲဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ ကိုကိုအီးႏိုင္း ညီအစ္ကိုမ်ား ရွင္းလင္းေလာက္ျပီထင္ပါတယ္ ။

ကိုကိုတိုင္း ခိုက္တဲ့ ထြဲဂ်စ္ကြမ့္ (လုပ္သက္ဆုေၾကး)
အလုပ္သမား အလုပ္ထြက္(ဆု)ေၾကးအား အာမခံသည့္ ဥပေဒ (근로자퇴직급여 보장 법) (2005 ဥပေဒအမွတ္ 7379) အရ ၊ စက္ရံု အလုပ္ရံု တစ္ခုမွာ အနည္းဆံုး လုပ္သက္ ၁ ႏွစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္ အလုပ္သမား တစ္ဦးဦး ဟာ အဆိုပါ စက္ရံု အလုပ္ရံုမွ အနားယူ (ထြက္/ထုတ္) သည့္အခါ မိမိလုပ္ခဲ့သည့္ လစာ ရက္ ၃၀ စာ အထက္ ( အၾကမ္းဖ်င္း) ကို တရားဝင္ အနားယူ စရိတ္ (Legal Retirement Allowance) အျဖစ္ ခံစားခြင့္ ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ လစာ (Salary/월급) လို႔ မသံုးပဲ ၊ စရိတ္/ခြင့္ျပဳေငြ/ေၾကး (Allowance/급여) လို႔ သံုးထားတာကို သတိျပဳၾကေစခ်င္ပါတယ္ ။ [သည္စနစ္ဟာ ျမန္မာျပည္မွာ တရားဝင္သံုးစြဲေနတဲ့ လုပ္သက္ဆုေၾကး(Gratuity) ဆိုတဲ့ ေဝါဟာရ သေဘာသဘာဝ ႏွင့္ ခပ္ဆင္တင္တူေနလို႔ က်ေနာ့္ေဆာင္းပါးမွာေတာ့ လုပ္သက္ဆုေၾကးလို႔ပဲ သံုးပါ့မယ္]
ႏွစ္ရွည္လမ်ား အလုပ္လုပ္လာတဲ့ အလုပ္သမားမ်ား အနားယူတဲ့အခါ လူမႈေရးအရ အလုပ္ရွင္က ျပန္လည္ ၾကည့္ရွဳေစာင့္ေရွာက္ေပးရတဲ့ သေဘာပါ ။ လူမႈစနစ္ တည္ျငိမ္ေရးအတြက္ လိုအပ္တဲ့ အစီအမံလည္းျဖစ္ပါတယ္ ။ သည္ခြင့္ျပဳေငြဟာ မသိနားမလည္တဲ့ ကေလးတစ္ခ်ဳိ႕ ေျပာဆိုသံုးႏႈန္းေနၾကတဲ့ လုပ္သက္ ခံစား ခြင့္ (Earned Leave) ဆိုတာႏွင့္ လံုးဝ သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိပါ ။ [လုပ္သက္ဆုေၾကး အႏုစိတ္တြက္နည္းကို (ဤေနရာတြင္) ဖတ္ရွဳႏိုင္ပါသည္]
သည္ ဆုေၾကး ခ်ီးျမွင့္ဖို႔ ယခင္က အလုပ္သမား ဦးေရ ျခြင္းခ်က္ ထားေပမယ့္ ၂၀၁၃ ဇႏၷဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ စ၍ အလုပ္သမား အားလံုး (ျခြင္းခ်က္မရွိ) တန္းတူခံစားခြင့္ ရရွိလာပါတယ္ ။ လုပ္သက္ဆုေၾကးေပးရန္ ပ်က္ကြက္သည့္ အလုပ္ရွင္မ်ားကို လည္း ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အမ်ားဆံုး ၃ ႏွစ္ထိ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ ၊ ဒဏ္ေငြ ဝမ္ သိန္း ၂၀၀ (ႏွစ္ရာ) ထိျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ႏိုင္ပါတယ္ ။
သည္ေတာ့ ရပ္ကြက္ထဲက ကေလးေတြေအာ္ေနၾကသလို ကိုရီးယားအစိုးရက ကိုရီးယား လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ထြဲဂ်စ္ကြမ့္ ေပးဖို႔ အာရံုမထားဘူးဆိုတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ မမွန္ေသးဘူးဆိုတာ ေသျခာေနပါျပီ ။ သည္ထက္ဂရုစိုက္ဖို႔ဆို မေပးတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ လူပံုအလည္မွာ တစ္ခါတည္း ေက်ာက္ခဲႏွင့္ ဝိုင္းထုျပီး ေသဒဏ္ေပးရမလို ျဖစ္ေနပါတယ္ ။ ကိုရီးယားကို ရွာရီယာဥပေဒႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္တဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ အဲသလို ဥပေဒမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိမွာပါ ။
သည္ လုပ္သက္ဆုေၾကးကို သက္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားမ်ားက သက္ဆိုင္ရာ အလုပ္ရွင္ဆီမွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အခ်ိန္ကာလအတြင္း ေတာင္းယူၾကရမွာပါ ။ မေပးတဲ့ အလုပ္ရွင္ကို ဥပေဒအရ တရားစြဲျပီး ေတာင္းဆိုသြားၾကရမွာပါ ။

ျပည္ထြက္ အာမခံ-အပ္ႏွံေငြ (Departure Guarantee Insurance /출국만기보험•신탁)
သည္အာမခံဘယ္ကလာသလဲ ။ သည္အာမခံစနစ္ကို ဥပေဒတစ္ခု အျဖစ္ သီးသန္႔ျပ႒ာန္းျပီး ေမာင္းႏွင္ေနျခင္းမဟုတ္ပါ ။ ႏိုင္ငံျခား အလုပ္သမားမ်ား ငွားရမ္းအသံုးျပဳျခင္းစသည္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒ (외국인 근로자의 고용 등에 관한 법률) ပုဒ္မ ၁၃ ႏွင့္ ၊ နည္းဥပေဒ (-ဆိုင္ရာဥပေဒ ၊ အမိန္႔ဒီကရီ) ပုဒ္မ ၂၁ (-시행령 제21조) တို႔အရ လည္ပတ္ေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ဆိုတာကို သိထားျပီးသူ ေတာ္ေတာ္ နည္းပါေသးတယ္ ။
သည္အာမခံေၾကးကို ဘယ္သူက သြင္းရမလဲ ။ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ အစျပဳျပီး အလုပ္သမားရဲ့ လစဥ္ဖ်မ္းမွ် လစာေငြ၏ ၈႕၃ ရာခိုင္ႏႈန္းကို လုပ္ငန္းရွင္က လစဥ္ ေပးသြင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္ ။ လစာေငြမွ ႏႈတ္ယူ၍မဟုတ္ဘဲ ၊ အပိုေဆာင္းျပီး ေပးသြင္းၾကရမွာပါ ။
အဲသည္ အာမခံမထား(ပ်က္ကြက္)သည့္ လုပ္ငန္းရွင္ဟာ ဝမ္ သိန္း ၅ဝ အထိ ဒဏ္ေငြ ခ်မွတ္ခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒါ့အျပင္ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမား (အီးႏိုင္း) ငွားရမ္းခြင့္ပါ တားျမစ္ခံရမွာျဖစ္ပါတယ္ ။
သည္ေတာ့ ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမား (အီးႏိုင္း) ငွားရမ္းသံုးစြဲလိုတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးဦးဟာ သည္အာမခံ (အပ္ႏွံေငြ)ကို မထားမျဖစ္ထားရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ သည္ေတာ့ ကိုရီးယားအစိုးရက ကိုရီးယား လုပ္ငန္းရွင္ေတြ သည္အာမခံေၾကး မွန္မွန္ေပးဖို႔ ဂရုမစိုက္ဘူး ဆိုတာလည္း မဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္ ။ သည္ထက္ဂရုစိုက္ဖို႔ဆို သည္ အာမခံေၾကးမေပးတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ကိုလည္း ေသဒဏ္ေပးရမလို ျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္ ။
သည္အာမခံေငြဟာလည္း အခ်ိဳ႕ေျပာေနၾကတဲ့ ျပည္ျပန္စရိတ္အာမခံ (Return Cost Insurance Trust / 귀국비용보험) ႏွင့္လည္း မသက္ဆိုင္ပါ ။
သည္အာမခံစနစ္ အစပိုင္းကဆို ၊ အဲသည္အာမခံေငြကို အလုပ္သမားဆီကျဖတ္ျပီး သြင္းတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြေတာင္ ရွိခဲ့ပါတယ္ ။ (ဤတြင္ရွဳ)
နည္းဥပေဒ ႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြ မသိေသးၾကတဲ့အခ်ိန္ ၊ သေဘာမေပါက္ၾကေသးတဲ့အခ်ိန္တုန္း ကပါ ။ (ခုေတာ့ လည္း အဟင္း ၊ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ၾကတုန္းပါ) ။
သည္အာမခံေၾကး (ျပန္အမ္းေငြ) ကိုေတာ့ ၊ သက္ဆိုင္ရာ အာမခံ ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းထံမွ သက္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမား သို႔မဟုတ္ ကိုယ္စားလွယ္က သတ္မွတ္ကာလအတြင္း နည္းလမ္းတက် ေလွ်ာက္ထားေတာင္းယူၾကရမွာပါ ။
သက္ဆိုင္ရာ အာမခံဌာနက အာမခံေၾကးကို အတိုးႏွင့္တကြ ထုတ္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ထုတ္ေပးေနဆဲျဖစ္တာကို ေတြ႔ေနရသလို ၊ ဆက္လက္ျပီးေတာ့လည္း ထုတ္ေပးေနဦးမွာပဲလို႔ ယံုၾကည္ရပါတယ္ ။ အပ္ႏွံေငြအတိုးမရဘူးဆိုတာ မသိတဲ့ သူေတြက ရမ္းသမ္းျပီး ေျပာတဲ့ ေကာလဟလစကားျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရပါတယ္ ။

(ဆက္ပါမည္ ။ နားပါဦးမည္ ။)

ေလးစားမႈျဖင့္-
ကိုဝိုင္း (မုိးညွင္း)
၂၀၁၄၀၄၁၅
အင္ေခ်ာန္း

No comments: