Thursday, April 17, 2014

ကိုရီးယား အီးပီ လုပ္သားတိုင္း သိထားသင့္ေသာ ျပည္ထြက္အာမခံေၾကး (၂)

စကားခ်ီး
ဤ ေဆာင္းပါးသည္ ကိုရီးယားအစိုးရက လက္ရွိ ေမာင္းႏွင္ေနေသာ အီးပီစနစ္၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုျဖစ္သည့္ ျပည္ထြက္အာမခံ (출국만기보험•신탁) စနစ္ ႏွင့္ လုပ္သက္ဆုေၾကးစနစ္ (퇴직급여제도) အေၾကာင္း မသိနားမလည္ေသးေသာ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ ေသြးခ်င္း ညီငယ္ ျမန္မာ အီးပီ လုပ္သားမ်ားအား မိမိ ဆည္းပူးေလ့လာ နားလည္ တတ္သိထားသည္မ်ားကို ျပန္လည္ မွ်ေဝ ရွင္းလင္းတင္ျပေပးေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္ ။
ထို႔ျပင္ က်ေနာ္၏ တင္ျပခ်က္မ်ားသည္ ကိုရီးယားအီးပီစနစ္အား ေကာင္း၏ သို႔မဟုတ္ ဆိုး၏ ဟု ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္မူဘဲ ၊ အီးပီစနစ္ ေမာင္းႏွင္ေနပံုကိုသာ တင္ျပေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတိမူၾကေစလိုပါသည္ ။

*****

လုပ္သက္ဆုေၾကး (퇴직급여) ကို ဥပေဒ (အေဟာင္း) အတိုင္း ဆက္လက္ထုတ္ေပးမည္
ကိုရီးယားအစိုးရဟာ လုပ္သက္ဆုေၾကး (퇴직급여) ဥပေဒအား ျပင္ဆင္ထားျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ယခင္ အတိုင္း ဆက္လက္ထုတ္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္ ။
သည္ေတာ့ ရပ္ကြက္ထဲမွာ ေျပာေနၾကသလို စက္ရံု အလုပ္ရံု ေျပာင္းရင္ ထုတ္မေပးဘူး ဆိုတာ မဟုတ္ပါ ။ စက္ရံုေျပာင္းရင္ ထြဲဂ်စ္ကြမ့္ ထုတ္မေပးေတာ့ ဒုကၡေရာက္ေနမွာေပါ့ ဆုိျပီး ေတြးပူေနၾကတဲ့ သူေတြရွိပါတယ္ ။ ထြဲဂ်စ္ကြမ့္အတြက္ လံုးဝစိတ္ပူစရာမလိုပါ ။
စက္ရံု ၊ အလုပ္ရံု တစ္ခုတည္းတြင္ ၃ႏွစ္လုပ္ျခင္းမဟုတ္ပဲ ၁ ႏွစ္သာလုပ္ျပီး အျခားစက္ရံုသို႕ေျပာင္းလုပ္သည့္ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ၊ လုပ္သက္ဆုေၾကး (퇴직금) ကို ယခင္ (သက္ဆိုင္ရာ) စက္ရံု အလုပ္ရွင္ ထံမွ ေတာင္းဆိုရပါမယ္ ။ သက္ဆိုင္ရာ အလုပ္ရွင္သည္ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္သက္ဆုေၾကးအား ၁၄ ရက္အတြင္း ထုတ္ေပးၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္ ။ ထုတ္ေပးျခင္း မရွိပါက ဥပေဒအရ ဆက္လက္ တိုင္ၾကားေတာင္းဆိုႏိုင္ပါတယ္ ။
အဲသလို တိုင္ၾကားေတာင္းဆိုရာမွာ အခ်ိန္ ဘယ္ေလာက္ၾကာမယ္ မသိ ဆိုျပီး ေျပာဆိုေနၾကျခင္းဟာလည္း အမွန္မဟုတ္ပါ ။ ကိုရီးယား ႏိုင္ငံမွာ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား ျဖန္ေျဖေရးအမႈ (ဝါဏိဇၥ် ပဋိပကၡအမႈ) ကို ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း အျပီးျဖတ္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒရွိျပီးသားပါ ။ (မျပီးျပတ္ပါက တရားရံုးသို႔ ဆက္လက္ တိုင္ၾကားရမွာပါ။)
ေနာက္ျပီး ၊ ထြဲဂ်စ္ကြမ့္ကို ျပန္လည္စစ္ေဆးႏိုင္သည့္ စနစ္ မရွိဘူး ဆိုျပီး ရပ္ကြက္ထဲ ေအာ္ေနတာေတြလည္း ၾကားေနရပါတယ္ ။ အလုပ္ရွင္မ်ား ထြဲဂ်စ္ကြမ့္ အာမခံထားရွိျခင္း ရွိမရွိ ႏွင့္ သြင္းထားေသာ အာမခံေၾကး မည္မွ် ရွိေၾကာင္း ေအာက္ပါ ဖုန္းနံပါတ္သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း အတည္ျပဳခ်က္ယူႏိုင္ၾကပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္ -
- Tel 02-2119-2400 သို႔ ေခၚပါ ။
- လူၾကီးမင္း အသံုးျပဳလိုသည့္ ဘာသာစကား ေရြးခ်ယ္ခိုင္းပါလိမ့္မည္ ။ (ျမန္မာဘာသာမရွိေသးပါ ၊ ဆႏၵျပျပီး ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။)
- ကိုရီးယားျဖင့္ နားေထာင္လိုပါက ၁ ကိုႏွိပ္ရန္ျဖစ္ျပီး ၊ အဂၤလိပ္လိုနားေထာင္လိုပါက ၂ ကိုႏွိပ္ရန္ျဖစ္ပါသည္ ။
- ၄င္းေနာက္ လုပ္ငန္းရွင္အေနျဖင့္ ေမးျမန္းလိုပါက လုပ္ငန္းရွင္ မွတ္ပံုတင္ အမွတ္ ဂဏန္း ၁၀ လံုး ႏွင့္ ရွပ္ သေကၤတ (#) ကို ႏွိပ္ရမည္ျဖစ္ျပီး ၊ အလုပ္သမားအေနျဖင့္ ေမးျမန္းလိုပါက ႏိုင္ငံျခားသား မွတ္ပံုတင္အမွတ္ ဂဏန္း ၁၃ လံုးႏွင့္ ရွပ္သေကၤတ (#) ကိုႏွိပ္ရပါမည္ ။ မိမိ ႏွိပ္သည့္ ဂဏန္းအား ျပန္လည္ ဖတ္ျပပါမည္ ။ မွန္ကန္ပါက ၁ ကို ႏွိပ္ျပီး အတည္ျပဳခ်က္ေပးရန္ႏွင့္ မမွန္ပါက ၂ ကိုႏွိပ္ျပီး ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳရပါမည္ ။
- ၄င္းေနာက္ ၊ မိမိႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အာမခံေၾကးကိစၥမ်ား ေမးျမန္းရန္ နံပါတ္ ၁ ကို ႏွိပ္ရပါမည္ ။ ထိုအခါ မိမိ သိရွိလိုေသာ အာမခံေၾကး ကိစၥမ်ားကို ေစ့ငုစြာ ေမးျမန္းႏိုင္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္ ။

****

လုပ္သက္ဆုေၾကးကို ဘယ္လိုထုတ္ေပးမလဲ ။
ဥပမာအျဖစ္ တင္ျပပါမည္ ။ ၁ လ ပံုေသ လစာ ၁၅ သိန္း ျဖင့္ ၁ ႏွစ္တိတိ အလုပ္လုပ္ျပီး အလုပ္ေျပာင္းမည့္ အလုပ္သမား ၁ ေယာက္၏ ထြဲဂ်စ္ကြမ့္ ႏွင့္ ျပည္ထြက္အာမခံေၾကးကို တြက္ခ်က္တင္ျပပါမည္ ။
ရမည့္ ထြဲဂ်စ္ကြမ့္-
- 1,500,000 Won
- အေသးစိတ္တြက္နည္း (ဤတြင္ရွဳပါ)
- အဆိုပါ လုပ္သက္ဆုေၾကးကို အလုပ္ေျပာင္းခ်ိန္ျဖစ္ေစ ၊ ကိုရီးယားမွ အျပီး ျပန္ခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေစ သက္ဆိုင္ရာ အလုပ္ရွင္ထံမွ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေတာင္းခံရယူခံစားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္ ။
- ေတာင္းယူ၍ မရပါက ဥပေဒႏွင့္အညီ အလုပ္သမားရံုးတြင္ အမႈဖြင့္တိုင္ၾကားျခင္း ၊ မေျပလည္ပါက တရားရံုး အဆင့္ဆင့္ တြင္ အယူခံတက္တိုင္ၾကားျခင္း စသည္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္ ။
- ဗီဇာ ကုန္ေနသျဖင့္ ၊ အမႈမတိုင္ၾကားႏိုင္ဆိုသည္မွာ မသိသျဖင့္ ေျပာျခင္းျဖစ္သည္ ။ ထိုကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ၊ မူလ အီးႏုိင္း ဗီဇာ ၅ ႏွစ္မွ ၂ လ ကို ႏႈတ္ထားသျဖင့္ (၄ႏွစ္၁၀လျဖစ္သြား) သည္ကို သေဘာေပါက္ပါေလ ။ (၂ လအတြင္း အမႈမျပတ္ေသာ္ ဗီဇာ ဆက္တိုးႏိုင္ပါေသးသည္ ။)

ရရွိမည့္ ျပည္ထြက္အာမခံေၾကး-
- 1,500,000 X 8.3% X 12 = 1,494,000 Won
- အဆိုပါ ျပည္ထြက္အာမခံေၾကးကို မူ အလုပ္ရွင္ထံမွ ေတာင္းယူရန္မဟုတ္မူဘဲ ၊ အာမခံေပၚလစီအား လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ ဆမ္ေဆာင္းအာမခံဌာနတြင္ ၃ ႏွစ္အတြင္း ေတာင္းယူၾကရပါမည္ ။
- အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ၃ ႏွစ္ေက်ာ္ျပီး မွ ေတာင္းဆိုလိုပါက ၊ ဆမ္ေဆာင္းအာမခံဌာနတြင္ ေတာင္းခံ၍ ရႏို္င္ေတာ့မည္မဟုတ္ပါ ။ အဆိုပါ မေတာင္းျဖစ္ေသာ အာမခံေၾကးမ်ားကို ၁ လအတြင္း ကိုရီးယား လူသားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးဌာန (한국산업인력공단) သို႔ လြဲေျပာင္း ေပးထားမည္ျဖစ္သျဖင့္ ၊ ၄င္းဌာနတြင္ ေတာင္းယူရပါမည္ ။
- သို႔ရာတြင္ ျပည္ထြက္အာမခံေၾကးမွာ ၊ ျပင္ဆင္လိုက္သည့္ အီးပီဥပေဒအရ ကိုရီးယားမွ ျပန္လည္ထြက္ခြါခ်ိန္ (သို႔မဟုတ္ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳထားသည့္ အေျခအေန) မွ သာ ထုတ္ေပးရမည္ဆိုသျဖင့္ ၊ အလုပ္ေျပာင္းခ်ိန္တြင္ ထုတ္ယူရရွိႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ ။

******

လုပ္သက္ဆုေၾကး ႏွင့္ ျပည္ထြက္အာမခံ ဘယ္လိုပတ္သက္ေနသလဲ
အလုပ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ၊ အလုပ္သမား အလုပ္ထြက္(ဆု)ေၾကးအား အာမခံသည့္ ဥပေဒ (근로자퇴직급여 보장법) အရ မိမိအလုပ္တြင္ ၁ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ စဥ္ဆက္မျပတ္အလုပ္လုပ္ခဲ့ေသာ အလုပ္သမားအား ၊ အလုပ္မွ ထြက္ သို႔မဟုတ္ ေျပာင္း ခ်ိန္တြင္ လုပ္သက္ဆုေၾကးေပးရန္ တာဝန္ရွိေနသလို ၊ အီးႏိုင္းဥပေဒ (외국인 근로자의 고용등에 관한 법률) အရ လည္း မိမိ ငွားရမ္း အသံုးျပဳေသာ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ျပည္ထြက္ အာမခံေၾကးကို လစဥ္ေပးသြင္းရန္လည္း တာဝန္ရွိလာပါသည္ ။ သို႔ရာတြင္ -
အီးႏိုင္း ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၃ ပုဒ္မခြဲ၂ အရ ၊ အလုပ္ရွင္သည္ ျပည္ထြက္အာမခံ အစရွိသည္တြင္ အာမခံထားရွိျပီးျဖစ္လ်င္ အလုပ္သမား အလုပ္ထြက္(ဆု)ေၾကးအား အာမခံသည့္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၈ ပုဒ္မခြဲ၁ အရ လုပ္သက္ဆုေၾကးစနစ္အား လိုက္နာေဆာင္ရြက္သကဲ့သို႔ မွတ္ယူမည္ ။
//외국인 근로자의 고용등에 관한 법률 제13조
- ② 사용자가 출국만기보험등에 가입한 경우 「근로자퇴직급여 보장법」 제8조제1항에 따른 퇴직금제도를 설정한 것으로 본다. //
ဟုဆိုထားသျဖင့္ ၊ လုပ္သက္ဆုေၾကးကို ေပးရန္တာဝန္မွ ျပည္ထြက္ အာမခံေၾကးကို ပယ္ႏႈတ္ ခုႏွိမ္ျပီး ေပးေခ်ခြင့္ ရရွိသြားပါသည္ ။

သို႔ျဖစ္ရာ ၊ အထက္ နမူနာပါ လုပ္သက္ဆုေၾကးျဖစ္စဥ္တြင္ ၊ အလုပ္သမားအေနျဖင့္ လုပ္သက္ဆုေၾကး ၁၅ သိန္း အျပည့္မရႏိုင္ေတာ့ဘဲ ၊ အလုပ္ရွင္ မွ ေပးရန္ရွိ လုပ္သက္ဆုေၾကး ၁၅ သိန္းမွ ၊ ျပည္ထြက္အာမခံေၾကးအျဖစ္ ေပးသြင္း အပ္ႏွံထား ေငြ ၁၄သိန္း ၉ ေသာင္း ၄ေထာင္ ကို ခုႏွိမ္ျပီး ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္ ။
အီးႏိုင္း အလုပ္သမားအေနျဖင့္ လုပ္သက္ဆုေၾကးႏွင့္ ျပည္ထြက္အာမခံ ျခားနားေငြ [1,500,000 – 1,494,000 =](လုပ္သက္ဆုေၾကး) ၆ ေထာင္ကိုသာ လုပ္ငန္းရွင္ထံမွ ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး ၊ က်န္ ျပည္ထြက္အာမခံေၾကး ကိုမူ ကိုရီးယားမွ ထြက္ခြါခ်ိန္တြင္ ထုတ္ယူရရွိႏိုင္ မည္ျဖစ္ပါသည္ ။
ေျပာင္းလဲလိုက္ေသာ အီးပီ/အီးႏိုင္း ဥပေဒအရ အလုပ္ေျပာင္းခ်ိန္ ထြဲဂ်စ္ကြမ့္ထုတ္မေပးရ ဆိုသည္မွာ မမွန္ပါ ။ ထို႔ျပင္ ထြဲဂ်စ္ကြမ့္ကို ဆမ္ေဆာင္းက ဘယ္ႏွရာခိုင္ႏႈန္းေပးရျပီး ၊ အလုပ္ရွင္က ဘယ္ႏွရာခိုင္ႏႈန္းေပးရမည္ ဟု ရပ္ကြက္ထဲေျပာဆိုေနသည္မ်ားမွာလည္း မွန္ကန္ေသာ က်မ္းထြက္စကား မဟုတ္ပါ ။

(ဆက္လက္တင္ျပပါမည္)

ေလးစားမႈျဖင့္-
ကိုဝိုင္း(မိုးညွင္း)
၂၀၁၄၀၄၁၇

No comments: