Sunday, July 14, 2013

ကိုရီးယားႏုိင္ငံရဲ့ ပေဒသာယဥ္ေက်းမႈကို ေလ့လာျခင္း(အပိုင္း၁)

ေရးသားသူ — စိုးမုိးသူ


ေရႊ႕ေျပာင္းသူ ၁၅သန္းေနထုိင္ေနျပီျဖစ္တဲ့ ကိုရီးယားႏုိင္ငံဟာ အရင္လို ႏိုင္ငံတြင္းမွာ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးတည္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ တခုတည္းသာ ရွိတယ္ဆိုတဲ့ ခံယူခ်က္ကေန လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ယဥ္ေက်းမႈ ေပါင္းစံုပါ၀င္တဲ့ ပေဒ သာ ယဥ္ေက်းမႈ လူ႕အသိုက္အ၀န္းတြင္း ေနထုိင္ေနျပီလို႕ ေၾကျငာထားျပီျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၀၃ခုႏွစ္ ႏိုမူဟရြန္သမတလက္ထက္ကစျပီး စတင္သံုးစြဲလာတဲ့  ပေဒသာယဥ္ေက်းမႈ လူ႕အသိုက္ အ၀န္း(다문화사회)ဆိုတဲ့ စကားလံုးဟာ သမတ အဆက္ဆက္တိုင္းမွာ ပိုမို အားေကာင္းစြာ သံုးစြဲလာသလို ပတ္သက္ရာ စနစ္ေတြကို ခ်မွတ္ကာ လုပ္ငန္းေတြကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္လာတာ ကလည္း အရွိန္ ေလ်ာ့က်သြားျခင္း မရွိေသးပါဘူး။

သို႕ေသာ္ လက္ရွိ ကိုရီးယားအစိုးရနဲ႕ ကိုရီးယားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ ပေဒသာ ယဥ္ေက်း မႈ ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေတြနဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြဟာ ေထာက္ျပစရာေတြ အလြန္မ်ားျပားေနပါတယ္။


ကိုရီးယားလိုပဲ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုနဲ႕ ေနထိုင္လာခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္လည္း မလြဲကင္းႏုိင္တာမို႕ သတိျပဳစရာ အခ်က္မ်ားကို ဘာသာျပန္ တင္ျပျခင္းအားျဖင့္ မတူတူမ်ား အတူတူေနျခင္းရဲ့ သေဘာတရားမ်ားကို သိထား ဆင့္ပြားၾကံဆ ၾကိဳးစား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း ေစတနာေရွ႕ထား ေရးသားလိုက္ပါတယ္။

첫 번째 문제  ပထမ ျပသနာ

단일 문화적(동화주의) ယဥ္ေက်းမႈတခုထဲ သြတ္သြင္းျခင္း

중앙정부와 지방자치단체들, 그리고 각종 기관에서 실행하고 있는 다문화 관련 사업들의 내용을 들여다보면 이주여성들의 적응을 위한 한국어교육과 한국 문화 배우기 등이 매우 많다는 것을 알 수 있다.
ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဌာနအသီးသီးမွာ က်င့္သံုးေနတဲ့ ပေဒသာ ယဥ္ေက်းမႈ ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေတြရဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို ၾကည့္တဲ့အခါ အိမ္ေထာင္သည္ ေရႊ႕ေျပာင္းသူ အမ်ိဳး သမီးေတြ ကိုရီးယားတြင္း ေနသားက်ေစဖို႕အတြက္ ျပဳလုပ္ေပးေနတဲ့ ကိုရီးယားဘာသာ သင္တန္းနဲ႕ ကိုရီး ယား ယဥ္ေက်းမႈသင္တန္းေတြသာ မ်ားျပားလြန္းတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

물론 이주해온 사람들이 한국 문화를 배워서 잘 적응할 수 있게 도와주는 것 자체에는 아무 문제가 없다.
ကိုရီးယားကို ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္သူတေယာက္အေနနဲ႕ ကိုရီးယားယဥ္ေက်းမႈကို သင္ယူျပီး အဆင္ေျပစြာ
ေနထိုင္ႏုိင္ဖို႕ အတြက္ ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးတာဟာ ျပသနာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။

거기에는 ‘한국 정착 지원프로그램’이라는 이름을 붙여서 아예 더 많은 예산이 지원되어도 좋다.
အဲ့ဒီလို လုပ္ငန္းေတြကို "ကိုရီးယားတြင္း ေနထိုင္ေရး အေထာက္အကူျပဳ ပရိုဂရမ္" ဆိုတဲ့ အမည္ကိုေပးျပီး ဘတ္ဂ်က္ကိုလည္း လိုအပ္သလို တိုးျမင့္ေထာက္ပံ့တာလည္းေကာင္းတဲ့ လုပ္ရပ္ပါ။

그러나 정책의 내용이 거기에서 그친다면 그것은 다문화주의가 아니라 동화만을 추구하는 단일문화정책이 되고 만다.
ဒါေပမယ့္ ကိုရီးယားအစိုးရရဲ့ ပေဒသာယဥ္ေက်းမႈ တိုးျမင့္ ျပန္႕ပြားေရးအတြက္ ျပဌာန္းထားတဲ့ စနစ္ တြင္း ပါ အေၾကာင္း အခ်က္ေတြဟာ အဲဒီလို လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေနတာနဲ႕တင္ ျပီးဆံုးေနမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ဒါဟာ ပေဒသာယဥ္ေက်းမႈအတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မဟုတ္ပဲ လူမ်ိဳးမတူ၊ ယဥ္ေက်းမႈ မတူတူေတြကို ကိုရီးယား လူမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ျခင္း(ကိုရီးယားဇာတ္သြင္းျခင္း)သာ ျဖစ္ပါတယ္။

다문화주의의 핵심은 한 사회나 국가 안에 여러 문화가 존재한다는 사실을 받아들이고 각 문화의 고유 가치를 존중하는 것이다.
ပေဒသာယဥ္ေက်းမႈကို တန္ဘုိးထားျခင္းရဲ့ အဓိကက လူ႕အသိုက္အ၀န္းတခု သို႕မဟုတ္ ႏုိင္ငံ တႏုိင္ငံ အတြင္းမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ယဥ္ေက်းမႈေတြ တည္ရွိေနတယ္ ဆိုတဲ့ အမွန္တရားကို လက္ခံေပးျပီး အဲဒီ ယဥ္ေက်းမႈအသီးသီးရဲ့ အဓိက အႏွစ္သာရေတြ၊ တန္ဘိုးေတြကို ေလးစားလိုက္နာတတ္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

No comments: