Tuesday, April 15, 2014

(ေမေဒး အလုပ္သမားေန႕အတြက္ အထူးေဆာင္းပါး-၁) 출국만기보험(ျပည္ေတာ္ျပန္အာမခံေၾကး)ႏွင့္ 퇴직금(လုပ္သက္ခံစားခြင့္)က တူပါသလား။

ေရးသားသူ — စိုးမုိးသူ

ဟုတ္ကဲ့။တူလိုက္တာမွ ဟုိဘက္ကမ္းေတာင္လြန္ပါတယ္။အမႊာေတာင္မဟုတ္ဘူး။တကိုယ္တည္းတစိတ္တည္းပါ။
ရွင္းပါမယ္။

ကိုရီးယားလို 퇴직금(ထြဲဂ်ိဂြန္)၊ ျမန္မာလို လုပ္သက္ခံစားခြင့္ဆိုတာ လုပ္သက္တႏွစ္ႏွင့္အထက္ရွိသူတိုင္း အလုပ္ထြက္တဲ့အခါ ၁၄ရက္အတြင္း ရရွိခံစားရမယ့္ အလုပ္သမားဥပေဒပါ ခံစားခြင့္ပါ။

ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားေတြ အတြက္ေတာ့ 퇴직금(ထြဲဂ်ိဂြန္)လို႕ မသံုးပဲ 출국만기보험(ျပည္ေတာ္ျပန္အာမခံေၾကး)လို႕ သံုးႏႈန္းပါတယ္။

퇴직금ဆိုရင္ အဓိပၸါယ္က ရွင္းေနေပမယ့္ 출국만기보험(ျပည္ေတာ္ျပန္အာမခံေၾကး)လို႕လည္း သံုးႏႈန္းေတာ့ ထြဲဂ်ိဂြန္လား အာမခံေၾကးလားဆိုျပီး နား မ်က္စိ ႏွာေခါင္း အကုန္ ရႈပ္စရာျဖစ္လာပါတယ္။
အမွန္ေတာ့ အတူတူပါပဲ။

퇴직금(လုပ္သက္ခံစားခြင့္)လို႕ပဲ ေခၚေခၚ 출국만기보험(ျပည္ေတာ္ျပန္အာမခံေၾကး)လို႕ပဲ ေခၚေခၚ လုပ္သက္ တႏွစ္အထက္ရွိသူတုိင္း အလုပ္ထြက္ရင္ခံစားခြင့္ ရမယ့္ ခံစားခြင့္ပါ။

ကဲ သက္ေသအေထာက္အထားရွိမွ ယုံၾကည္တာေကာင္းတာမို႕ ေအာက္မွာ သက္ေသ၂ခု တင္ျပလိုက္ပါတယ္။
ပထမတခုက 출국만기보험(ျပည္ေတာ္ျပန္အာမခံေၾကး)ဆိုတာ 퇴직금(လုပ္သက္ခံစားခြင့္)နဲ႕ သေဘာတရားခ်င္း အတူတူပါပဲလို႕ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ဥပေဒပါစာသားပါ။


외국인근로자의 고용등에 관한 법률 제 13조 2항 사용자가 출국만기보험등에 가입한 경우 [근로자퇴직급여 보장법] 제8조제1항에 따른 퇴직금제도를 설정한 것으로 본다.
ဘာသာျပန္ၾကည့္ပါမယ္။

외국인근로자의 고용등에 관한 법률 제 13조 2항
ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမား အလုပ္ခန္႕ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၃ အပိုဒ္ ၂

 
사용자가 출국만기보험등에 가입한 경우
အလုပ္ရွင္သည္ 출국만기보험(ျပည္ေတာ္ျပန္အာမခံေၾကး)ကို ေပးေဆာင္သည့္အခါ

 
[근로자퇴직급여 보장법] 제8조제1항에 따른
(အလုပ္သမားမွ အလုပ္ထြက္သည့္အခါရသည့္ လစာ ကာကြယ္ေရးဥပေဒ)ပုဒ္မ၈ အပိုဒ္၁ အရ

 
퇴직금제도를 설정한 것으로 본다.
퇴직금제도(ထြဲဂ်ိဂြန္ဥပေဒ)အျဖစ္ ေပးေဆာင္သည္ဟု မွတ္ယူသည္။
…တဲ့
(ဥပေဒအားေလ့လာရန္လင့္ခ္-외국인근로자의 고용 등에 관한 법률
 http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=150730&efYd=20140128#0000)

ဒါဟာ အလုပ္ရွင္က 출국만기보험ကို ေပးေဆာင္ျခင္းဟာ 퇴직금ေပးဖို႕အတြက္ ေပးေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္တယ္လို႕ ဥပေဒမွာ အတိအလင္း သတ္မွတ္ေပးထားတာပါ။

ဒီ အာမခံေၾကးေပၚလာတာကလည္း ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြ အလုပ္၀င္လုပ္ေနတဲ့ စက္ရံုေတြက အလုပ္ရွင္ေတြဟာ အမ်ားအားျဖင့္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္း တႏုိင္တပိုင္ေလးေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ စက္ရံုေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အလုပ္ရွင္ကိုယ္တိုင္ အလုပ္သမားနဲ႕ တန္းတူ အထုတ္၀င္ထမ္းေနရတယ္ေလ။ဒီလုပ္ငန္းေလးေတြဟာတိုးတက္ဖို႕လမ္းေၾကာင္းလည္းရွိသလို ေဒ၀ါလီခံရဖို႕ကလည္း နီးစပ္ေနတဲ့ စက္ရံုေလးေတြေပါ့။

ဒီေတာ့ အလုပ္သမားက အလုပ္ထြက္တဲ့အခါ ေငြေၾကးကလည္း မ်ားမ်ားစားစားမရွိလို႕ပဲျဖစ္ျဖစ္
ေဒ၀ါလီခံရတဲ့အခါမ်ိဳးပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ထြဲဂ်ိဂြန္ေၾကးကို တလံုးတခဲတည္း သို႕မဟုတ္ လံုး၀ မေပးႏိုင္ျဖစ္ၾကရတယ္ေလ။

အဲ့ဒီလို အေျခေနမ်ိဳးမွာ အလုပ္သမားအေနနဲ႕ ထြဲဂ်ိဂြန္ကို အခက္အခဲမရွိ ရရွိႏိုင္ေအာင္ဆိုျပီး အစိုးရက အလုပ္ရွင္တိုင္း မျဖစ္မေန ဆမ္ေဆာင္းမွာ 출국만기보험(ျပည္ေတာ္ျပန္အာမခံေၾကး)ဆိုတဲ့ အမည္နဲ႕ လစဥ္ လစာရဲ့ 8.3%ကို ေပးေဆာင္ေစျပီး အလုပ္သမားကလည္း ထြဲဂ်ိဂြန္ကို ရယူတဲ့အခါ 70%ကို ဆမ္ေဆာင္းကေန အာမခံေၾကးအျဖစ္ ရယူႏိုင္ေအာင္ စီမံေပးခဲ့တာပါ။

ဆက္လက္ျပီး အလုပ္သမား၀န္ၾကီးဌာန အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဌာန တာ၀န္ခံ ခၽြဲဂီဒုန္းရဲ့ အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းျဖင့္ သက္ေသထူပါရေစ။

고용노동부국제협력관 최기동 : 퇴직금을 적립했다가 주는 방식입니다. 사업주가 바로 주지않고 퇴직금을 보험으로 적립했다가 사유가 발생할 때 근로자한테 퇴직금 명목으로 주는 겁니다.(제321회 4차 법안심사소위원회 회의록)
တာ၀န္ခံရဲ့ အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းကို ဘာသာျပန္ၾကည့္ရေအာင္။

퇴직금을 적립했다가 주는 방식입니다.
(출국만기보험-ျပည္ေတာ္ျပန္အာမခံေၾကးေဆာင္တယ္ဆိုတာ) ထြဲဂ်ိဂြန္ကို စုေဆာင္းျပီး ေပးတဲ့ နည္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

사업주가 바로 주지않고 퇴직금을 보험으로 적립했다가
အလုပ္ရွင္က (အလုပ္ထြက္တဲ့အခါ)တခါတည္း မေပးပဲ ထြဲဂ်ိဂြန္ကို အာမခံေၾကးအေနနဲ႕ စုေဆာင္းထားျပီး

사유가 발생할 때
အေၾကာင္းကိစၥေပၚတဲ့အခါ(မေပးႏုိင္တဲ့အခါ)

근로자한테 퇴직금 명목으로 주는 겁니다.
အလုပ္သမားထံ ထြဲဂ်ိဂြန္ဆိုတဲ့ အမည္နဲ႕ ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။

(제321회 4차 법안심사소위원회 회의록)
(၃၂၁-၄ၾကိမ္ေျမာက္ ဥပေဒစိစစ္သံုးသတ္ေရး အစည္းအေ၀း)

ဒီေလာက္ဆိုရင္ ရွင္းေလာက္ပါျပီ။

출국만기보험(ျပည္ေတာ္ျပန္အာမခံေၾကး)ဆိုတာ 퇴직금(လုပ္သက္ခံစားခြင့္)ကို ဆိုလိုတာဆိုတာ အျငင္းပြားဖြယ္မရွိေတာ့လို႕ ထင္ပါတယ္။

အဲ့ဒီေတာ့ 출국만기보험(ျပည္ေတာ္ျပန္အာမခံေၾကး)=퇴직금(လုပ္သက္ခံစားခြင့္)ကို အေျခခံအလုပ္သမားဥပေဒမွာ အတည္ျပဳသတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ အတိုင္း အလုပ္ထြက္ျပီး ၁၄ရက္အတြင္း လက္ခံရရွိရမွာျဖစ္တယ္ဆိုတာလည္း သံသယျဖစ္ဖြယ္ အျငင္းပြားဖြယ္ မရွိေတာ့ဘူးေပါ့ေနာ္။

ကိုင္း ဒါဆိုရင္ က်ေနာ္တို႕ေတြ အခု ၇လပိုင္း ၂၉ရက္ေန႕ကစျပီး က်င့္သံုးေတာ့မယ္ ထြဲဂ်ိဂြန္ဥပေဒသစ္ကို အလုပ္အကိုင္အပ်က္ခံျပီး ဘာလို႕ဆန္႕က်င္ေနၾကတာလဲ။
ကဲ ဒီေန႕ေတာ့ ဒီေလာက္ပဲ။ေနာက္ေန႕ေတြ ဆက္ရေအာင္ေနာ္။တျခားအလုပ္ေတြလည္း ရွိေသးတာမို႕ နားလည္ေပးႏိုင္မယ္လို႕ထင္ပါတယ္။

No comments: