Tuesday, December 2, 2014

ခါးပုိက္ေဆာင္ဒီမုိကေရစီနဲ႔ ခါးပုိက္ေဆာင္အတုိက္အခံ

ေရးသားသူ — တူေမာင္ညဳိယေန႔ စစ္အုပ္စုဟာ ယခင္ (နဝတ-နအဖ) စစ္အုပ္စုလို ထစ္ကနဲရွိရင္ “အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္ေခ်မႈန္း” ဆုိတဲ့ နည္းတစ္ခုထဲ သာမကေတာ့ဘဲ။ အကြက္ဆင္လွည့္ျဖားတဲ့ “ေျဗာင္လိမ္လည္မႈ”ကိုပါ အတြဲအဖက္မိမိ က်င့္သံုးလာေနတာျဖစ္တယ္။ ဒီလိုက်င့္သံုး လာ ႏုိင္ေစဖို႔ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ”၊ အဲဒီအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ဆက္စပ္အဆြယ္အပြား ယႏၱယားေတြကို ဖန္တီးထားႏုိင္ခဲ့လို႔ျဖစ္္တယ္။ ေျဗာင္ လိမ္ညာမႈက အၾကမ္းဖက္မႈကို ဖံုးကြယ္ေပးၿပီး၊ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ ေျဗာင္လိမ္ညာမႈကို တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေစတယ္။

စစ္အုပ္စုက “တပ္မေတာ္”ကို ခါးပုိက္ေဆာင္တပ္အျဖစ္ ပုိင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္ခ်ဳပ္ကုိင္ထားတဲ့ ေအာက္မွာစိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲအတည္ျပဳ ထားတဲ့ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”၊ ဒီ ဥပေဒအရ တစ္ဆက္ထဲဖန္တီးထားတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရးဆုိတဲ့ ယႏၱယား ေတြအဆင့္ဆင့္ ဖန္္တီးထားတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ နဲ႔ စြမ္းအားရွင္တုိ႔ကိုပါ ထည့္သြင္းထားရမယ္။

ဒီယႏၱယားေတြကို လိုသလို လည္ပတ္ခုတ္ေမာင္းေစျခင္းျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ ေျဗာင္လိမ္ညာမႈကို သင္းတို႔စိတ္ႀကိဳက္ အသံုး ေတာ္ခံေစႏုိင္ခဲ့တယ္။ “ ၁၄ပြင့္” တုိ႔၊ “၆ ပြင့္” တုိ႔၊ “လာလတၱံအပြင့္” တုိ႔ဆုိတာ ဒီယႏၱယားရဲ႕ အထြက္ပစၥည္းေတြပဲျဖစ္တယ္။

မိတ္အင္သိန္းစိန္၊ မိတ္အင္ေရႊမန္း၊ မိတ္အင္မင္းေအာင္လိႈင္ ဆုိၿပီး ပုဂၢလိအမည္ေတြကြဲျပားခ်င္ကြဲျပားေနမွာျဖစ္ေပမယ့္၊ သူတုိ႔ “အၾကမ္းဖက္/လိမ္ညာလွည့္ျဖား”လို႔ ရရွိလာသမွ်အက်ိဳးအျမတ္ေတြေတာ့ သူတုိ႔အားလံုးရဲ႕ပင္မကုမၸဏီျဖစ္တဲ့ စစ္အုပ္စုကုမၸဏီထဲကို သာ တုိက္ရုိက္စီးဝင္သြားၾကမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ေလာေလာဆယ္ “အီဘုိလာ”ထက္ ဆုိးဝါးျပင္းထန္တဲ့ ထိပ္သီးေရာဂါနဲ႔ အပြင့္ဗုိင္းရပ္စ္ကို သူတုိ႔ျဖန္႔ျဖဴးေနပါတယ္။ အခုအဲဒီ ေရာဂါ တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးအင္အားစုေတြထဲမွာ ကူးစက္ျပန္႔ပြားေနပါတယ္။

ယခုလတ္တေလာတြင္ အစုိးရနဲ႔လႊတ္ေတာ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ဥပေဒျပဳေရး၊ (ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္၊(ဗိုလ္) ဦးေရႊမန္း၊ ကာခ်ဳပ္ဗိုလ္မင္း ေအာင္လိႈင္တို႔အၾကား ေထြလီကာလီေတြ၊ မိုးေျပာခ်ိဳးေျပာ ေျပာေနၾကသည္မွာအျခားမဟုတ္ပါ၊အတုိက္အခံအင္အားစုမ်ားကို ပရိယာယ္ ဆင္၊ ဂြင္သြင္းၿပီး လွည့္စားၿဖဳိ ခြဲဖို႔ “ညာသံေပး”ေတာေခ်ာက္ေနျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ” အႏွစ္သာရနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သူတုိ႔အၾကားမွာ ကြဲျပားမႈ၊ ျခားနားမႈလံုးဝမရွိပါ။ ျပင္ဆင္ေရးဆုိသည္မွာလည္း သူတုိ႔စိတ္ႀကိဳက္ျပင္ဆင္ေရးသာျဖစ္ပါတယ္။ ျပင္ဆင္ေရး နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္ပုဒ္မ၊ဘယ္စကားလံုးကိုဘယ္လိုျပင္မယ္၊ ဘယ္လိုစကားလံုးနဲ႔အစားထိုးမယ္ဆုိတဲ့အထိ သူတုိ႔အခ်င္းခ်င္းအၾကားမွာ စည္းဝါးရုိက္ထားၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္ ဆိုသူမွာအစုိးရနဲ႔လႊတ္ေတာ္အၾကား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ဥပေဒျပဳေရးအၾကား ဗိုလ္သိန္းစိန္နဲ႔ ဗိုလ္ေရႊ မန္းႏွင့္ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္တို႔ အၾကားမွာ “ႀကိဳတင္သင္ျပညြန္ၾကား” ထားသည့္အတိုင္း ျပည္သူအမ်ား ထင္ေရာင္ထင္မွားျဖစ္ေစရန္ အလို႔ငွာ လိုအပ္သလို အကြက္ဆင္ေပးသူ၊ ခၽြန္ေပးသူ၊ ဖြေပးသူ၊ ဆြေပးသူ၊ ဆီထိုးေပးသူ၊ သဲပက္ေပးသူ၊ မိႈင္းတုိက္ေပးသူ၊ ေလပင့္ေပး သူ၊ ဖာေထးေပးသူ စသျဖင့္ ဗေလာင္းဗလဲစကားေတြကို လွ်ာအရိုးမရွိတုိင္း ၾကက္တူေရြးတစ္ေကာင္ကဲ့သုိ႔ ေျပာေနသူသာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေျပာဖို႔တာဝန္ဟာ သူ႔အဓိကတာဝန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

အတုိက္အခံလို႔ ေခၚတာမႀကိဳက္ေသာ က်ေနာ္တို႔ အတိုက္အခံေတြ အေနနဲ႔လည္း ဒီအကြက္ေတြ၊ ဒီအခ်က္ေတြကို ျမင္ထား၊ သိထားၿပီးျဖစ္မွာပါ။ မိတ္ျဖစ္ေဆြျဖစ္ထမင္းစားပြဲ မလာဝ့ံ၊ မလာရဲတဲ့ စစ္သားႀကီးလံုးလံုး၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးရံႈးေလာက္တဲ့ စစ္ဗိုလ္အမတ္ေတြ ရဲ႕ သူရသတၱိရွိမႈကိုတိုင္းျပည္နဲ႔လူထုက ျပက္ျပက္ထင္ထင္သိၾကရၿပီပဲ။ ဒီေတာ့ မိတ္ေဆြျဖစ္ထမင္းပြဲေတာင္ မလာဝ့ံရင္၊ ႏုိင္ငံေရးေဆြး ေႏြးပြဲဆိုရင္ေတာ့ အဘယ္ဆိုဖြယ္ရာမရွိေတာ့ပါၿပီ။

လႊတ္ေတာ္ထဲသြားၾကရတဲ့ စစ္ဗိုလ္အမတ္ေတြဆုိတာ အျမင့္ဆံုး “ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္”အဆင့္နဲ႔ အနိမ့္ဆံုးက “ဗိုလ္ႀကီး- ဗိုလ္မွဴး” အဆင့္ေတြသာျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားစုက ဗိုလ္မွဴးအဆင့္ေတြသာမ်ားပါတယ္။

စစ္ဗိုလ္စစ္သားဆုိတာ ေလွနဲ႔ျမင္းလိုပါပဲ။

စီးတဲ့သူ၊ေစတဲ့သူ၊ ႏွင္တဲ့အတုိင္းသာ သြားလာ၊ သြားလာလႈပ္ရွားစၿမဲျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ဟာ ဦးေႏွာက္ (ကိုယ္ပုိင္ဆင္ျခင္မႈ) မသံုးၾကပါ။ သံုး၍လည္းမျဖစ္ပါ၊ သူတုိ႔ အင္စတီက်ဴးရွင္းသဘာဝကိုက အထက္အမိန္႔နဲ႔ေပးတဲ့ တာဝန္ကို အႂကြင္းမဲ့နာခံထမ္းရြက္ဖို႔သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေစာဒကတက္ခြင့္လံုးဝမရွိပါ။ ေရဗူးေပါက္တာမလိုခ်င္/ေရပါဖုိ႔အဓိက ျဖစ္ပါတယ္။

စစ္အုပ္စုအဆက္ဆက္က စစ္တပ္ရဲ႕ ဒီလိုဖြဲ႔စည္းမႈသဘာဝကို သူတုိ႔အက်ိဳးအတြက္ ပုိင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္ အသံုးခ်ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ စစ္တပ္ကိုု သူတုိ႔စိတ္ႀကိဳက္ ႀကိဳးကိုင္အမိန္႔ေပး ေစခုိင္းေနတာသာျဖစ္ပါတယ္။

စစ္အုပ္စုက ၾကည္း-ေရ-ေလ တပ္မေတာ္ႀကီး တစ္ခုလံုးကို အထက္အမိန္႔ဆုိတဲ့သံေႏွာင္ႀကိဳးနဲ႔ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ခ်ဳပ္ကုိင္ ထားၿပီး ခါးပုိက္ေဆာင္တပ္အျဖစ္အသံုးခ်ေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ အာဏာရယူထားႏုိင္ေလေတာ့ ဒီအျပဳအမူနဲ႔ အေလ့ အက်င့္ဟာ စစ္တပ္ထဲမွာ ကိုးကြယ္မႈတစ္ခုလို အရိုးစြဲေနေစခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ထဲက တကယ့္တုိင္းခ်စ္ ျပည္ခ်စ္ စစ္ဗိုလ္၊ စစ္သားေတြကို ဒီခ်ဳပ္ကုိင္မႈကေန လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ရုန္းထြက္ႏုိင္ေစၾကရပါမယ္။

တပ္မေတာ္ႀကီးကို “ဗိုလ္ေနဝင္း- ဗိုလ္သန္းေရႊတို႔ရဲ႕ တစ္လက္ကုိင္ခါးပုိက္ေဆာင္တပ္” ဆုိတဲ့ ဘဝဆုိးကေန “ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း- ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာ” တုိ႔ ရည္ရြယ္ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ၾကတဲ့ ၊ ျပည္သူ႔အက်ိဳးကို ကာကြယ္တဲ့ တပ္မေတာ္၊ ဒီမိုကေရစီကိုကာကြယ္ တဲ့တပ္မေတာ္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲယူရပါ့မယ္။

တပ္မေတာ္ကို “ခါးပုိက္ေဆာင္တပ္”ဘဝကေန ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳတပ္မေတာ္ဘဝသုိ႔ မျပဳျပင္မေျပာင္းလဲႏုိင္သမွ် ကာလပတ္ လံုး ဒီမိုကေရစီေရး၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြအတြက္ အာမခံခ်က္မရွိႏုိင္ပါ။

စစ္အုပ္စုက “တပ္မေတာ္” ခါးပုိက္ေဆာင္တပ္အျဖစ္ ၿပီး ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးဘက္ေပါင္းစံုမွာ လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ျခယ္လွယ္ေနတာကို ကုန္စင္ေအာင္ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းပစ္ေရးဟာ ယေန႔ ဒီမိုကေရစီအေရးရဲ႕ေသာ့ခ်က္အက်ဆံုး လုပ္ငန္းတာဝန္လည္းျဖစ္ပါတယ္။

ယခုအခါမွာ စစ္အုပ္စုက“ခါးပုိက္ေဆာင္တပ္မေတာ္”လုပ္ထားႏုိင္ခဲ့သလုိ၊ “ခါးပုိက္ေဆာင္ဥပေဒ”၊“ခါးပုိက္ေဆာင္လႊတ္ေတာ္” တုိ႔ကုိပါ ဖန္တီးလာႏုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ “ခါးပုိက္ေဆာင္အတုိက္အခံ” ေတြေတာင္အရွင္ေမႊးေနခ်င္း “ႀကီး” ေနၾကၿပီမဟုတ္ပါလား။

“ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ဒီမိုကေရစီဟာ ‘တပ္မေတာ္’က ေပးသေလာက္ပဲရမွာပါ၊ ‘တပ္မေတာ္’ အလိုရွိသေလာက္ပဲ က်မတို႔လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းက ရွိမွာပါ” လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည့္ကေျပာဖူးပါတယ္၊ အဲဒီစကားကို ယခုလိုျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ပါရေစ။

“ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ဒီမုိကေရစီဟာ ‘စစ္အုပ္စု’ ကေပးသေလာက္ပဲရမွာပါ၊ ‘စစ္အုပ္စု’ အလိုရွိသေလာက္ပဲ လႊတ္ေတာ္နဲ႔အတုိက္အခံ သက္တမ္းကရွိေနမွာပါ”။

(မုိးမခမွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္)

No comments: