Thursday, March 8, 2012

ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ေအဂ်င္စီ (The State Overseas Employment Agency) ထံသို႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ

မွ /တစ္ဆင့္-

ေဒၚေအးမြန္စိုး
(အလုပ္သမားေရးရာ သံအရာရွိ)
ျမန္မာသံရံုး
ဆိုးလ္ျမိဳ႕

အေၾကာင္းအရာ ။           ၃-ႏွစ္စာခ်ဳပ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ား ေလ်ာ့နည္း ပေပ်ာက္ေရး

၁။           ကမၻာ့စီးပြါးေရးေစ်းကြက္ေတာင္းဆိုခ်က္အရ ၊ ကမၻာ့အလုပ္သမားေစ်းကြက္ အေရႊ႕အေျပာင္းျဖစ္ေပၚလာရာ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားမွစ၍ အေရွ႕အာရွေဒသ ေတာင္ကိုရီးယားအလုပ္သမားေစ်းကြက္ဖြံ႕ျဖိဳးလာခဲ့ပါသည္ ။ ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ လိုအပ္ေနသည့္ အလုပ္သမားမ်ားရရွိရန္အလို႔ငွာ ေတာင္ကိုရီးယားအစိုးရသည္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွအစျပဳ၍ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမား ငွားရမ္းခြင့္ျပဳသည့္စနစ္ (အီးပီစနစ္) ကို တီထြင္ျပ႒ာန္းခဲ့ျပီး ျမန္မာအပါအဝင္ အာရွ(၁၅)ႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ားကို ငွားရမ္းေစခိုင္းခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္ ။

၂။           ထိုသို႔ ေစခိုင္းခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ အမ်ားစုျဖစ္ေသာ အလုပ္ခြင္အေျခအေနမ်ားမွာ ဆိုးရြားေသာ အလုပ္ခြင္မ်ားျဖစ္ျခင္း ၊ ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ၾကီးစားသည့္ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားျခင္း ၊ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး မရရွိျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ၊ မူလအလုပ္ရံုမ်ားမွ ထြက္ေျပးျပီး အေျခအေနေကာင္းမြန္သာလြန္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားသို႔ တရားမဝင္ ေျပာင္းေရြ႕လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၾကရာ ၊ တရားမဝင္ေနထိုင္သူမ်ား တစ္စတစ္စ တိုးပြါးလာျခင္းႏွင့္ ျပည္ပအလုပ္သမားမ်ား အလုပ္ခြင္မတည္ျမဲေသာ ျပႆနာမ်ား ႏွင့္ ဆက္စပ္ျပႆနားကို ရင္ဆိုင္ျမဲရင္ဆိုင္လာခဲ့ၾကရပါသည္ ။

၃။           ကိုရီးယားအစိုးရသည္ အဆိုပါ ျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းႏိုင္ေရး ႏွင့္ အလုပ္ခြင္တည္ျမဲေသာ အလုပ္သမားမ်ား ရရွိေစေရးအတြက္ ေအာက္ပါအတိုင္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ကိုလည္း ေတြ႔ရွိရပါသည္ -
- အီးပီဥပေဒတြင္ မူလက ၁ႏွစ္စီ စုစုေပါင္း ၃ ႏွစ္ထိသာ ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ၊ အလုပ္ရွင္က ႏွစ္သက္ေသာ အလုပ္သမားမ်ားအား ေနာက္တိုးငွားရမ္းခြင့္အစီအစဥ္(Re-employment Program)ကို ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း ၊
- ၄-ႏွစ္ အထက္ အလုပ္ၾကိဳးစားလုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ ထူးခြန္အီးပီလုပ္သမားမ်ားအား သာမန္အလုပ္သမားဗီဇာ (အီး-၉ ဗီဇာ) မွ အထူး ကြမ္းက်င္လုပ္သားဗီဇာ (အီး-၇ ဗီဇာ) သို႔ ေျဖဆိုခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း ၊
- အီးပီသက္တမ္းၾကီး တစ္ၾကိမ္(၄-ႏွစ္၁၀-လ) လုပ္ခဲ့ျပီး အလုပ္သမားမ်ားအား ၊ မူလအလုပ္ရွင္က ျပန္ေခၚလိုလ်င္ အထူးစာေမးပြဲေျဖဆိုျပီး ျပန္လာခြင့္ျပဳျခင္း ႏွင့္
- အီးပီလုပ္သားမ်ား အလုပ္ခြင္ေျပာင္းေရႊ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို အလုပ္သမားႏွင့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဝန္ၾကီးသို႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အပ္ႏွင္းလိုက္ျခင္း စသည္ ။
- ထို႔ျပင္ လာမည့္ ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ေန႔မွအစျပဳ၍ အလုပ္ရံု ေျပာင္းေရႊ႔ျခင္းမျပဳဘဲ မူလ အလုပ္ရံု တစ္ရံုတည္းတြင္ ၄ ႏွစ္ ၁၀ လ ဆက္တိုက္အလုပ္လုပ္ခဲ့သည့္ အလုပ္သမားမ်ား မည္သည့္စာေမးပြဲမွ ေျဖဆိုရန္မလိုဘဲ အလုပ္ရွင္၏ တာဝန္ခံမႈျဖင့္ ေနာက္ထပ္ တစ္ၾကိမ္ ၄-ႏွစ္ ၁၀လ ထပ္မံ အလုပ္လုပ္ခြင့္ျပဳမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း စီမံထားရွိျပီး ျဖစ္ပါသည္ ။

၄။           သို႔ရာတြင္ ၊ ကိုရီးယား အလုပ္ရွင္အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အလုပ္ျမဲေသာ အလုပ္သမားမ်ားရရွိေရးအတြက္ ၊ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားႏွင့္ စီးပြါးဖက္လိုသေဘာထားကာ ၊ တစ္ဖက္ေစာင္းႏွင္း မျဖစ္ေစေရးအတြက္ မိမိတို႔ဘက္မွ လိုက္ေလ်ာေပးသင့္သည္ တို႔ကို လူသားျခင္း စာနာစိတ္ျဖင့္ လိုက္ေလ်ာေပးလိုျခင္း အလ်ဥ္းမရွိဘဲ ၊ မိမိအလုပ္ရံုတြင္ ေရရွည္ခိုင္းစားႏိုင္ေရးအတြက္ ၃-ႏွစ္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုေရးကိုသာ လံု႔လျပဳလ်က္ရွိသည္ကို ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာ ေတြ႔ရွိရပါသည္ ။ လုပ္သားေလာင္းမ်ား၏ မသိနားမလည္မႈ ႏွင့္ အားနည္းခ်က္ကို အခြင့္ေကာင္းယူျပီး မတရား အျမတ္ထုတ္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္ ။

၅။           အီးပီ လုပ္သားေလာင္း အမ်ားစုမွာလည္း ၃-ႏွစ္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုမွသာ ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ ၃-ႏွစ္ ေနထိုင္ခြင့္ ရလိမ့္မည္ဟု ထင္မွတ္မွားေနၾကပါသည္ ။ တနည္းအားျဖင့္ ကိုရီးယားအီးပီစနစ္တြင္ အလုပ္စာခ်ဳပ္ကို ၁-ႏွစ္ျပီး ၁-ႏွစ္ သက္တမ္းတိုး ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္သည္ ဆိုသည့္အခ်က္ကို မသိရွိၾကပါ။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာ ျပည္တြင္း၌လည္း အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလန္းမဲ့သလို ျဖစ္ေနသျဖင့္ ကိုရီးယားသို႔ ေရာက္ရွိေရးကိုသာ စိတ္အားသန္လ်က္ရွိေနၾကရာ မိမိအား ကမ္းလွမ္းလာသည့္ အလုပ္သည္ မည္သည့္အလုပ္ျဖစ္သည္ ၊ ၄င္းအလုပ္တြင္ မိမိလုပ္ႏိုင္ျခင္းရွိမရွိ စသည္တို႔ကို စစ္ေၾကာျခင္းအလ်ဥ္း မျပဳလိုၾကေတာ့ဘဲ ကိုရီးယားလုပ္ငန္းရွင္က ကမ္းလွမ္း လာသည့္ အတိုင္း ၃-ႏွစ္စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေလ့လာသိရွိရပါသည္ ။

၆။           ထိုသို႔ေသာနည္းအားျဖင့္ ၃-ႏွစ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျပီး ကိုရီးယားသို႔ေရာက္ရွိလာၾကသည့္ အီးပီလုပ္သားမ်ား၏ အေျခအေနမွာ ေရွ႕တိုးထမ္းပိုး ေနာက္ဆုတ္လွည္းတုတ္ ေဘးထြက္ေတာ့ သစ္ငုတ္ ဆိုသလို ၊ ေရွ႕ဆက္လုပ္ဖို႔လည္း ဒီ-၄လံုး(Dangerous, Dirty, Difficult, Delay Payment) ေၾကာင့္ အခက္ ၊ ေနာက္ျပန္ဖို႔ရာမွာလည္း ကိုရီးယားလာရဖို႔ ရင္းထားရသည့္ အခ်ိန္အား ေငြအားကလည္း မနည္း ၊ အျခားအလုပ္ရံုသို႔ ေျပာင္းေရႊ႔ဖို႔ရာမွာလည္း ေျပာင္းခြင့္မရ ျဖစ္ေနပါေတာ့သည္ ။

၇။           ဤသို႔အားျဖင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္စဥ္မ်ားအျဖစ္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေတြ႔ျမင္ၾကရသည္မွာ အဆိုးရြားဆံုးအေျခအေနစာရင္းဝင္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားမွ သက္သာမႈရရာရေၾကာင္း အျခားေသာ အလုပ္ခြင္သို႔ အလုပ္ေျပာင္းေရြ႕ခြင့္ရရွိေရး ၾကိဳးပမ္းၾကရာမွ မလိုလားအပ္ေသာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေနျခင္းပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္ ။

၈။           သာဓကမ်ားအေနျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို အနာတရ ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးၾကရာမွ ထိခိုက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ား တစ္စတစ္စ မ်ားျပားလ်က္ရွိ လာျခင္း ၊ အလုပ္ရံုမွ ထုတ္ပယ္ခံရေရးအတြက္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ လူမႈေရး အဆင္မေျပမႈမ်ား ျဖစ္ေအာင္ ျပႆနာ အေသးအဖြဲေလး ဖန္တီးရာမွ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအထိ ၾကီးထြားသြားျခင္း ၊ အလုပ္ခြင္မွ ထြက္ေျပးျပီး တရားမဝင္ ေနထိုင္သူ အလုပ္သမားမ်ား အျဖစ္ ေရာက္ရွိသြားၾကရာမွ ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္း ရက္ေက်ာ္ေနထိုင္သည့္ ႏိုင္ငံျခားသား အေရအတြက္မွာ ေလ်ာ့နည္းျခင္း မရွိျဖစ္ေနျခင္း ၊ အလုပ္ရွင္အလုပ္သမား အျမင္မၾကည္လင္မႈမ်ား ျဖစ္ၾကရာမွ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ အေကာင္း မျမင္ႏိုင္ၾက ေတာ့ဘဲ ၂-ႏိုင္ငံပံုရိပ္ကို ထိခိုက္မႈရွိလာေစျခင္း စသည့္ အႏႈတ္လကၡဏာ သေဘာေဆာင္သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေတြ႔ျမင္ေနၾကရျခင္းျဖစ္ပါသည္ ။

၉။          သို႔ပါ၍ ကိုရီးယားႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမား အမ်ားစု၏ အဓိက အခက္အခဲ တစ္ခုလိုျဖစ္ေနသည့္ ၃-ႏွစ္စာခ်ဳပ္၏ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ား ေလ်ာ့နည္း ပေပ်ာက္ေစေရး(၃-ႏွစ္စာခ်ဳပ္ စနစ္ပေပ်ာက္ေရး) အတြက္ လိုအပ္သလို ညွိႏႈိင္း လမ္းညႊန္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ေလးနက္စြာ ေတာင္းဆို တင္ျပအပ္ပါသည္ ။

ေလးစားမႈျဖင့္ -

၃-ႏွစ္စာခ်ဳပ္ဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈေကာ္မတီ
အဖြဲ႔ဝင္(၁) ၊ ကိုဝိုင္း (မိုးညွင္း)
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၈ ရက္


ျဖန္႔ေဝျခင္း-

- ေကာ္မတီဝင္မ်ားအားလံုး
- ျပည္တြင္း/ျပည္ပ မီဒီယာမ်ား ။ ( ျမန္မာအီးပီလုပ္သားမ်ားကို ဒုကၡတြင္းတြန္းပို႔ေနသည့္ ၃-ႏွစ္စာခ်ဳပ္ပေပ်ာက္ေရး ဝိုင္းဝန္းကူညီေပးၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ျဖင့္ )

မွတ္ခ်က္ ။
မိမိတို႔ မိတ္ေဆြမ်ားထံ အီးေမးလ္ျဖင့္ လက္ဆင့္ကမ္းလိုၾကသည့္ မိတ္ေဆြမ်ား ပီဒီအက္ဖ္ ဖိုင္ကို ဤေနရာတြင္ (CLICK) ျပီး ရယူႏိုင္ပါေၾကာင္း ။

2 comments:

ဧနဒီ said...

အားေပးပါတယ္ ကိုႀကီး၀ိုင္းေရ........။

akhtin said...

you make nice things for us ,i am really appreciate for all of your groups,thanks a lot for all,god will bless you!!