Sunday, September 8, 2013

ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအလိုရွိသည္

ဗီဇာ = ရွိရွိ ၊ မရွိရွိ ။
လုပ္ငန္း=ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း
အလုပ္ခ်ိန္= ကိုရီးယားႏိုင္ငံသားမ်ားနည္းတူ
အေျခခံလစာ = ကိုရီးယားႏိုင္ငံသားမ်ားနည္းတူ

ဆက္သြယ္ရန္-
၀၁၀-၂၃၃၁-၂၄၅၇

မွတ္ခ်က္ ။
- လုပ္ခလစာထိုက္ထိုက္တန္တန္ရမည္ ျဖစ္သျဖင့္ အထိုက္အေလ်ာက္ပင္ပမ္းပါမည္။
- အူေၾကာင္ေၾကာင္ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္စံုစမ္းေမးျမန္းျခင္းသည္းခံပါ။
- ကုိရီးယားတြင္ အလုပ္လုပ္ျပီးပိုက္ဆန္ရွာလိုသူမ်ား ႏွင့္ အမွန္တကယ္အလုပ္လုပ္ရန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျပီးသူမ်ားသာ ဆက္သြယ္ပါရန္။
- မိမိကိုယ္ကို မိမိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္သူမ်ားသာဆက္သြယ္ပါရန္။

No comments: