Tuesday, April 9, 2013

အေထာက္အထားမဲ့ေနထိုင္သူေတြရဲ့ ကေလးမ်ား ပညာသင္ခြင့္ ရေတာ့မလား

ေရးသားသူ — စိုးမုိးသူ


ကိုရီးယားႏုိင္ငံတြင္း အေထာက္အထားမဲ့ ေနထုိင္သူ မိဘမ်ားမွ ေမြးဖြားလာျပီး ႏိုင္ငံျခားသားမွတ္ပံုတင္ လက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိတဲ့ အေထာက္အထားမဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းကေလးမ်ား အေနျဖင့္ ေက်ာင္းတက္ ပညာသင္ယူႏိုင္ရန္အတြက္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ  ဥပေဒတရပ္ကို တင္သြင္းဖို႕ စီစဥ္ေန ၾကပါျပီ။

လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာဥပေဒေဖာင္ေဒးရွင္းဌာန ဂံုဂမ္း၊ save the children၊ Asia friends၊ ဟုန္းဆာဒန္ စတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းျပီး ေရႊ႕ေျပာင္းကေလးမ်ား လူ႕အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္  
ေရး ဥပေဒ မူၾကမ္းကို ျပဳလုပ္ကာ ဧျပီလႏွင့္ ေမလအတြင္း ဒီမုိကရက္တစ္စုစည္းမႈ ပါတီ လႊတ္ေတာ္အ မတ္ ဘာ့ဂ္ေယာင္ေဆာန္မွ တဆင့္ လႊတ္ေတာ္သို႕ တင္သြင္းဖို႕ရွိေၾကာင္း မတ္လ ၃၁ရက္ေန႕က ေၾကညာ ခဲ့ပါတယ္။

သူတို႕က ေရႊ႕ေျပာင္းကေလးမ်ား လူ႕အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒ အပိုဒ္၁၀ႏွင့္ အပိုဒ္ ၁၁တြင္  ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္းတြင္ ေမြးဖြားျပီး ေနထိုင္ေနေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းကေလးငယ္မ်ားအေနျဖင့္ မိဘျဖစ္သူရဲ့ အေထာက္အထားမဲ့ေနထိုင္ေနျခင္းႏွင့္ မသက္ဆိုင္ပဲ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္၊ အျမဲတမ္းေနထိုင္ ခြင့္ စသည္တို႕အား ရပိုင္ခြင့္ရွိရမယ္လို႕ ေရးသားထားပါတယ္။
ထို႕အျပင္ ကိုရီးယားကေလးမ်ားနည္းတူ ေရႊ႕ေျပာင္းကေလးမ်ားသည္လည္း မူလတန္းပညာႏွင့္ အလယ္ တန္းပညာတို႕ကို မျဖစ္မေနသင္ယူႏိုင္ခြင့္ရွိရမယ္လုိ႕လည္း ဥပေဒ အပိုဒ္၁၆တြင္ ေရးသားထားပါတယ္။

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လက္ရွိမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းကေလး ၂ေသာင္းေက်ာ္ဟာ အေထာက္အထားမဲ့ ေနထိုင္သူ မိဘမ်ားရဲ့ အေနအထားေၾကာင့္ သူတို႕ရဲ့ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားဟာ အကာအကြယ္မဲ့ျဖစ္ေနၾကတယ္လို႕ ထုတ္ျပန္ပါတယ္။


အျဖစ္အပ်က္တခုကို တင္ျပပါ့မယ္။
ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားႏုိင္ငံသား အေထာက္အထားမဲ့ အလုပ္သမားAဟာ အလယ္တန္းပညာကို ေအာင္ျမင္ျပီးသူ
သမီးBမွ အထက္တန္းေက်ာင္း တက္ခြင့္မရတဲ့ ကိစၥနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး ဂံုဂမ္းေဖာင္ေဒးရွင္းရဲ့ အကူအ
ညီကို ေတာင္းခံဖို႕ သြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

ကိုရီးယားတြင္း ေမြးဖြားခဲ့သူ Bဟာ မိခင္ျဖစ္သူက အေထာက္အထားမဲ့ အလုပ္သမားျဖစ္တာေၾကာင့္ ကိုရီး
ယားႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ကို အသာထား ေနထိုင္ခြင့္ဗီစာကိုေတာင္ မရရွိႏုိင္တဲ့ အေထာက္အထားမဲ့ ေရႊ႕
ေျပာင္းကေလး အျဖစ္ျဖင့္ မူလတန္းနဲ႕ အလယ္တန္းပညာကို သင္ယူျပီးစီးခဲ့ပါတယ္။

ဂံုဂမ္းမွေနျပီး ပညာေရးဌာနရဲ့ ပေဒသာယဥ္ေက်းမႈ ေက်ာင္းသားရဲ့ ေက်ာင္းေနခြင့္ဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္စာအုပ္တြင္ ပါရွိတဲ့ ဗီစာမဲ့ေနထိုင္ျခင္းေပၚတြင္ မူမတည္ပဲ ေရႊ႕ေျပာင္းကေလးမ်ားအေနျဖင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းသို႕ တက္ခြင့္ရွိေၾကာင္း သတ္မွတ္ခ်က္အား သက္ဆိုင္ရာ ပညာေရးဌာနသို႕ သြားေရာက္ျပသခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ေရႊ႕ေျပာင္းကေလး Bဟာ သူမ်ားထက္ ေက်ာင္းတလ  ေနာက္ က်ျပီးေနာက္ အထက္တန္းေက်ာင္းကို တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဂံုဂမ္းရဲ့ ေရွ႕ေနျဖစ္သူ ဆိုရာမီက ပညာေရးဌာနရဲ့ လမ္းညႊန္ကို Bရဲ့ မိခင္ျဖစ္သူသာမက ေက်ာင္းတြင္း တာ၀န္ရွိသူမ်ား ကိုယ္တိုင္ လံုး၀ မသိခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ဒီလို အျဖစ္မ်ိဳးေတြ႕ၾကံဳေနၾကရတဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းကေလး မ်ားဟာ မ်ားျပားစြာ ရွိေနႏိုင္ေသးေၾကာင္း ေထာက္ျပေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ အဲဒီ ပညာေရးဌာနရဲ့ လမ္းညႊန္ခ်က္ဟာ ညႊန္ၾကားခ်က္ သက္သက္သာျဖစ္ျပီး ဥပေဒပိုင္းအရ
အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ မရွိတာေၾကာင့္ ေက်ာင္းအုပ္ရဲ့ သေဘာထား အလိုက္ ေရႊ႕ေျပာင္းသူကေလးမ်ား
အေနျဖင့္ ေက်ာင္းမတက္ေရာက္ႏိုင္တဲ့ အျဖစ္အပ်က္မ်ားဟာ ဘယ္အခ်ိန္မဆို ရွိေနႏိုင္ေသးတာမို႕ သူတို႕အား  အကာအကြယ္ေပးရန္ ဥပေဒအား ေရးဆြဲၾကရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေရွ႕ေန ဆိုရာမီက ရွင္းျပ ပါတယ္။
 
ဆက္လက္ျပီး ဆိုရာမီက ကိုရီးယားကေလးမ်ားက အထက္တန္းပညာေရးကို မသင္မေနရအျဖစ္ လက္ခံ
ရရွိထားသကဲ့သို႕ ေရႊ႕ေျပာင္းကေလးမ်ားရဲ့ မသင္မေနရ ပညာေရးနယ္ပယ္ကို ခ်ဲဲ႕ထြင္ဖို႕လည္း ၾကိဳးစားေန
ေၾကာင္း၊ လာမည့္ လတြင္ ဖြင့္လွစ္မယ့္ လႊတ္ေတာ္တြင္း လူ႕အခြင့္အေရးဖိုရမ္တြင္ အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြး
သြားဖို႕ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ခုႏွစ္က စဲႏူးရီပါတီရဲ့ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ကင္မ္ဒုန္ေဆာင္းက ဦးစီးျပီး တင္သြင္း
ခဲ့တဲ့ အေထာက္အထားမဲ့ေနထိုင္သူ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားရဲ့ သားသမီးမ်ားအား ဥပေဒအရ အကာအကြယ္ေပး
ဖို႕ အလားတူ ဥပေဒမူၾကမ္းတရပ္ကို တင္သြင္းခဲ့ဖူးပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ေရႊ႕ေျပာင္းကေလးမ်ားရဲ့ လူ႕အခြင့္အေရးကာကြယ္ေပးမႈဟာ အေထာက္အထားမဲ့ေနထိုင္သူ မ်ားကို တရား၀င္အျဖစ္သို႕ ေျပာင္းလဲႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းအျဖစ္ အသံုးခ်ခံရမွာ စိုးရိမ္လို႕ဆိုျပီး အဲဒီဥပေဒဟာ လည္း လႊတ္ေတာ္မွ ပယ္ခ်ျခင္း ခံခဲ့ရပါတယ္။

မည္သို႕ပင္ဆိုေစ တုိင္းျပည္ရဲ့ အနာဂတ္ ရင္ေသြးငယ္မ်ား အေနျဖင့္ အတူတကြ ေနထုိင္ၾကေသာ ပေဒသာယဥ္ေက်းမႈ လူ႕အသိုင္းအ၀န္းအတြင္း မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္မွ သူတို႕အား ျပစ္ပယ္ထား၊ လ်စ္လ်ဴရႈထားဖို႕ မသင့္သလို သူတို႕ရဲ့ တန္ဘိုးရွိတဲ့ ဘ၀ အနာဂတ္ေတြကိုလည္း ပိတ္ပင္ထားရန္ မသင့္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

No comments: